OM MINNesstenen på Kungl. djurgården

BAkgrund

Minnesstenen ”Norges tack” är ett officiellt tack från Norge till Sverige. Ett tack för att Sverige och den svenska befolkningen hjälpte Norge under andra världskriget då det var ockuperat av Nazi-Tyskland under åren 1940–1945.
En del i hjälpen var att på svensk mark utrusta och utbilda en norsk armé under åren 1943 till 1945. Armén hade täckmanteln polistrupperna och omfattade 15 000 soldater. De hade träningsläger och baser på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Mer information om detta och relationen mellan Sverige och Norge under andra världskriget finns att läsa under avsnittet Norges tack.

Minnesmärke/minnessten

I arkivmaterial från 1981-1983 förekommer både begreppet minnesmärke och minnessten. Eftersom kung Olav använder begreppet minnessten i sitt tal vid överlämnandet 1983, så används det begreppet på denna hemsida.

Läs mer...

namnet norges tack

En stor del av informationen om själva minnesstenen är sammanställd av arkivmaterial från norska försvars-departementet och svenska tidningsartiklar. Ett ofta återkommande begrepp i såväl arkivmaterialet som tidningsartiklarna är Norges takk/Norges tack. Därav har det begreppet från och med maj 2016, i samband med flytten av minnesstenen, blivit minnesstenens namn. Läs mer...

om stenen

Stenen väger 15 ton, är 3 meter bred, 1,5 meter hög och är från Vassfaret i Flå kommun, 12 mil nordväst om Oslo. Vassfaret var en viktig bas för den norska motståndsrörelsen under kriget. Läs mer...

inskriptioner

Det finns inskriptioner på stenens fram- och baksida. På framsidan står inhugget att Norge tackar för utbildningen av
”polissoldaterna”. På baksidan står det att stenen är från Vassfaret och att den blev rest 1983. Läs mer...

stenens syfte

Minnesstenen är en symbol för samarbete och goda relationer mellan två grannländer i såväl svåra som goda tider. Stenen är inte att betrakta som ett krigsminnesmärke och det finns ingen tradition med kransnedläggning vid den. 
Läs mer...

initiativtagare

Att minnesstenen tillkom var framför allt kommendör Kåre Bergs förtjänst. Han var försvarsattaché på norska ambassaden i Stockholm under åren 1981–1983. Läs mer...

arbetskommittéer

Arbetet med minnesstenen planerades av två kommittéer, en i Norge och en i Sverige. Kommittéerna hade kopplingar till försvarsmakten och försvarsdepartementet i respektive land. Det förekom inget formellt regeringsbeslut om varken överlämnandet eller mottagandet av stenen. Läs mer...

stenarna i london och edinburgh

Norge hade redan 1978 överlämnat två motsvarande minnesstenar till Storbritannien. En är i London och en i Edinburgh. Det är samma typ av natursten och de var förebilder för minnesstenen i Stockholm. Läs mer...

ursprungliga placeringen

Ursprungligen var tanken att minnesstenen skulle placeras på Skansen, men istället blev det vid Nordiska museet i
Galärparken i Stockholm. Läs mer...

överlämnandet 1983 av kung olav

Minnesstenen överlämnades den 14 juni 1983 av Norges kung Olav V till Sveriges kung Carl XVI Gustaf.
Anledningen till att minnesstenen överlämnandes just 1983 var att det då var 40 år sedan det första träningslägret av polissoldater upprättades under ledning av docent Harry Söderman, även kallad ”Revolver-Harry”. Läs mer...

kung olav v och kronprinsessan märtha

Kung Olav var Norges kung under åren 1957 till 1991. Han var gift med prinsessan Märtha av Sverige som dog 1954. Norska kyrkan på Södermalm i Stockholm bär hennes namn. Läs mer...

den nya placeringen

Efter drygt 30 år var minnesstenen i behov av en renovering. Årtionden av skiftande väderlek hade tärt på bland annat minnesmärkets text. Under åren hade det även skett förändringar i Galärparken, vilket medförde att den blev anonym.
På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden flyttades minnesstenen i maj 2016 till sin nuvarande placering vid Folke Bernadottes väg i Stockholm, nedanför norska ambassaden. Läs mer...

återinvigningen

Den 29 – 30 maj 2016 avhölls en markering vid den nya placeringen. Markeringen var uppdelad i två aktiviteter. 
Söndagen den 29 maj var det en mer officiell markering i närvaro av bland andra överbefälhavare general Micael Bydén och greve Bertil Bernadotte. Måndagen den 30 maj avhölls ett internt seminarium på norska ambassaden med studenter som läser freds- och konfliktstudier vid universiteten i Uppsala och Oslo. Läs mer…

bidragsgivare

Flytten och olika insatser för att öka kunskapen om stenens syfte, gjordes med ekonomisk hjälp från Prins Carl Gustafs Stiftelse, direktör Björn Savén, Svensk-norska föreningen, Det Norske Samfund och Svensk-norska samarbetsfonden. Härtill bidrog Kungl. Djurgårdsförvaltningen med stora insatser för flyttens praktiska genomförande. Även norska ambassaden deltog i arbetet med att öka kunskapen om stenens bakgrund och syfte. Läs mer..

uppmärksamhet i media och publikationer

Det finns inget TV-inslag i varken SVT eller NRK från överlämnandet av minnesstenen den 14 juni 1983. Vad gäller radioinslag finns ett reportage i norska Dagsnytt. I Sveriges radio är det endast som en kort nyhet från TT. Härutöver finns artiklar i svensk och norsk massmedia. I regeringskanslierna är det i första hand i norska försvarsdepartementens arkiv som material finns. Läs mer…