bidragsgivare

Flytten och olika insatser för att öka kunskapen om stenens syfte, gjordes med ekonomisk hjälp från Prins Carl Gustafs Stiftelse, direktör Björn Savén, Det Norske Samfund, Svensk-norska föreningen och Svensk-norska samarbets-fonden. Härtill bidrog Djurgårdsförvaltningen med stora insatser för flyttens praktiska genomförande. Även norska ambassaden deltog i arbetet med att öka kunskapen om stenens bakgrund och syfte.
 
Prins Carl Gustafs Stiftelse bildades 1946 genom en insamling till prins Carl-Gustafs födelsedag, det vill säga Sveriges nuvarande kung Carl XVI Gustaf som mottog minnesstenen 1983. I detta sammanhang kan tillföras att kungens far, prins Gustaf Adolf, var försvarsstabens sambandsofficer med den norska militärledningen för polissoldaterna.

Direktör Björn Savén är engagerad i Norsk-svenska handelskammaren. Hans bidrag var en privat donation till arbetet med flytten av minnesstenen.

Det Norske Samfund bildades 1894 i Stockholm. Tillkomsten skedde i skuggan av den ökade spänningen mellan Sverige och Norge under unionens slutskede. Samfundet intog redan vid bildandet en opolitisk hållning i unions-frågan. Syftet med Samfundet var då som nu att genom föredrag och kulturella sammankomster främja samhörigheten mellan norska medborgare i Stockholm. Samfundet har också under sina verksamhetsår hjälpt nödlidande genom olika former av socialverksamhet. Det är en öppen medlemsförening som samlar ”medlemmene for gjensidig kontakt og for vedlikehold av forbindelsen med Norge”.

Svensk-norska föreningen bildades i Sverige 1942, mitt under andra världskriget. Syftet var att ge humanitärt stöd till det ockuperade Norge och att hjälpa de norska flyktingarna i Sverige. En lång rad politiker och kultur-personligheter blev medlemmar.

Från svensk sida ingick som medlemmar bland andra de båda chefredaktörerna Torgny Segerstedt och Ture Nerman, författarna Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist, Marika Stiernstedt och Harry Martinson, politiker som Alva Myrdal, Östen Undén och Bertil Ohlin, fackföreningsmännen August Lindberg, Gunnar Andersson och Ragnar Casparsson. Bland de norska medlemmarna ingick norska LO:s Martin Tranmæl, chefen för det norska flyktingkontoret Annæus Schjödt, professor Fredrik Paasche, författaren Helge Krog och överstelöjtnant Ingvald Smith-Kielland.

Föreningen är en öppen medlemsförening som fortsatt är verksam. Huvudsyftet idag är att aktivt främja den kulturella och historiska gemenskapen mellan Sverige och Norge, för att därigenom medverka till fortsatt ömsesidigt samarbete mellan de båda länderna. Den har en systerförening i Norge, Norsk-svensk forening, som bildades 1946.

Svensk-norska samarbetsfonden bildades 1949 genom kvarvarande medel från Svenska Norgehjälpen och Norska nasjonalhjelpen, två hjälporganisationer som verkade under andra världskriget då Norge var ockuperat. Flera av de personer som var aktiva i arbetet med den humanitära hjälpen till Norge ingick i fondens styrelse under de första tio åren. En av de centrala personerna var Bertil Kugelberg.

Fondens uppgift är att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden. Detta sker genom medel från den årliga avkastningen av fondens kapital. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna.

Mer information av Svensk-norska samarbetsfondens historia, läs här. 

Prins Carl Gustafs Stiftelse bidrog till ett seminarium för norska studenter. Foto Elisabeth Lien
Björn Savén.
Bidragsgivarna möjliggjorde att en speciell kranbil kunde användas för att flytta den 15 t tunga stenen. Foto Geprg Kristiansen
Norges ambassad bidrog i planeringsarbetet och bjöd på lunch vid återinvigningen den 29 maj 2016. På bilden ses några av de norska krigsveteranerna sittande i ambassaden. Foto Georg Kristiansen

Klicka på bilderna för att förstora.